ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
 
 
دانلود موسیقی پهلوانی
باستانی-trak1
باستانی-trak1
2:45
20
3.14 MB
903
باستانی-trak7
باستانی-trak7
8
18
9.25 MB
663
باستانی-trak2
باستانی-trak2
2:45
13
3.15 MB
895
باستانی-trak8
باستانی-trak8
2:40
13
3.02 MB
651
باستانی-trak3
باستانی-trak3
1:40
11
2.11 MB
839
باستانی-trak9
باستانی-trak9
2
9
2.4 MB
663
باستانی-trak4
باستانی-trak4
8
14
9.19 MB
820
باستانی-trak10
باستانی-trak10
1:30
12
1.71 MB
651
باستانی-trak5
باستانی-trak5
7:15
15
8.35 MB
880
باستانی-trak11
باستانی-trak11
2
11
2.16 MB
693
باستانی-trak6
باستانی-trak6
7:15
11
8.35 MB
846
باستانی-trak12
باستانی-trak12
1:30
14
1.72 MB
679
بایگانی...
دانلود صدای شاعر
بار آیینه ...
بار آیینه ...

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:40
2
1.53 MB
247
به بهشت...
به بهشت...

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:11
1
1.41 MB
251
دوستت دارم
دوستت دارم

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

1:14
3
1.13 MB
234
غروب روستا
غروب روستا

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

00:49
0
0.76 MB
232
دلتنگ توام
دلتنگ توام

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:04
2
0.98 MB
239
درد دل
درد دل

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:29
2
1.36 MB
321
آیینه ها.....
آیینه ها.....

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:11
0
1.08 MB
231
دل به دریا...
دل به دریا...

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

1:09
0
1.05 MB
210
باران
باران

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

00:38
0
0.58 MB
242
آزادی
آزادی

شعر: پارسا کوروش فر-موسیقی: احسان مهدیان

مراکز پخش:
1-کرمان-خیابان امام خمینی(ره)-امام 8-فروشگاه شماره یک عرضه محصولات حوزه هنری کرمان
2-کرمان-بلوار شهید چمران-فروشگاه شماره 2 عرضه محصولات حوزه هنری کرمان

2:37
0
2.4 MB
208
بایگانی...
دانلود موسیقی نواحی کرمان
کویرانه 2-trak1
کویرانه 2-trak1

کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان

2:20
138
2.68 MB
1476
کویرانه 2-trak10
کویرانه 2-trak10
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4:45
103
5.45 MB
1053
کویرانه 3-trak6
کویرانه 3-trak6
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4
74
4.63 MB
757
کویرانه 4-trak4
کویرانه 4-trak4
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:40
84
4.27 MB
728
کویرانه 5-trak3
کویرانه 5-trak3
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
6:30
110
7.55 MB
844
کویرانه 2-trak2
کویرانه 2-trak2
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
2:50
105
3.35 MB
1147
کویرانه 2-trak11
کویرانه 2-trak11
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4
39
4.51 MB
723
کویرانه 3-trak7
کویرانه 3-trak7
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
2:45
72
3.15 MB
744
کویرانه 4-trak5
کویرانه 4-trak5
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
6:15
92
7.11 MB
769
کویرانه 5-trak4
کویرانه 5-trak4
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3
67
3.33 MB
808
کویرانه 2-trak3
کویرانه 2-trak3
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
6:25
109
7.42 MB
1239
کویرانه 2-trak12
کویرانه 2-trak12
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:30
35
6.35 MB
728
کویرانه 3-trak8
کویرانه 3-trak8
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
2
70
2.49 MB
766
کویرانه 4-trak6
کویرانه 4-trak6
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3
88
3.27 MB
759
کویرانه 5-trak5
کویرانه 5-trak5
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
2:45
63
3.1 MB
793
کویرانه 2-trak4
کویرانه 2-trak4
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:15
98
3.74 MB
1052
کویرانه 2-trak13
کویرانه 2-trak13
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4
46
4.52 MB
479
کویرانه 3-trak9
کویرانه 3-trak9
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4:30
73
5.24 MB
718
کویرانه 4-trak7
کویرانه 4-trak7
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5
28
5.61 MB
462
کویرانه 5-trak6
کویرانه 5-trak6
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
1
30
0.89 MB
481
کویرانه 2-trak5
کویرانه 2-trak5
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:30
106
6.3 MB
1159
کویرانه 3-trak1
کویرانه 3-trak1
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
7:30
72
8.48 MB
859
کویرانه 3-trak10
کویرانه 3-trak10
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4:30
91
5.24 MB
888
کویرانه 4-trak8
کویرانه 4-trak8
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3
29
3.56 MB
458
کویرانه 5-trak7
کویرانه 5-trak7
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:30
26
6.42 MB
529
کویرانه 2-trak6
کویرانه 2-trak6
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4
100
4.47 MB
1052
کویرانه 3-trak2
کویرانه 3-trak2
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:40
75
4.24 MB
765
کویرانه 3-trak11
کویرانه 3-trak11
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:15
31
3.67 MB
452
کویرانه 4-trak9
کویرانه 4-trak9
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:40
30
6.49 MB
453
کویرانه 5-trak8
کویرانه 5-trak8
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
1
31
1.17 MB
494
کویرانه 2-trak7
کویرانه 2-trak7
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:15
94
3.69 MB
1065
کویرانه 3-trak3
کویرانه 3-trak3
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4:40
70
5.41 MB
720
کویرانه 3-trak12
کویرانه 3-trak12
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:30
34
6.36 MB
444
کویرانه 4-trak10
کویرانه 4-trak10
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:15
26
5.96 MB
475
کویرانه 1-trak2
کویرانه 1-trak2

کویرانه 1-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان

6:15
547
7.17 MB
3149
کویرانه 2-trak8
کویرانه 2-trak8
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
2
87
2.23 MB
1055
کویرانه 3-trak4
کویرانه 3-trak4
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:50
69
6.72 MB
701
کویرانه 4-trak2
کویرانه 4-trak2
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
5:30
80
6.29 MB
751
کویرانه 5-trak1
کویرانه 5-trak1
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:15
70
3.67 MB
781
کویرانه 1-trak3
کویرانه 1-trak3

کویرانه 1-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان

4:15
417
4.88 MB
2300
کویرانه 2-trak9
کویرانه 2-trak9
کویرانه 2-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
4:15
104
4.9 MB
1214
کویرانه 3-trak5
کویرانه 3-trak5
کویرانه 3-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:50
66
3.83 MB
734
کویرانه 4-trak3
کویرانه 4-trak3
کویرانه 4-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
8:30
79
9.27 MB
707
کویرانه 5-trak2
کویرانه 5-trak2
کویرانه 5-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان
3:30
60
4.07 MB
685
کویرانه 1-trak5
کویرانه 1-trak5

کویرانه 1-موسیقی نواحی کرمان-به کوشش فواد توحیدی-تولید حوزه هنری کرمان

8
348
9.15 MB
1951
بایگانی...
نمایش رادیویی
دور دست ها - قسمت اول
دور دست ها - قسمت اول
نویسنده: سکینه عرب نژاد
کارگردان: علی کهن
بازیگران: زهرا استاد نارویی، راحله یوشعی، رضا شیخ زاده، روح الله آریس، نیلوفر فردین فر و علی کهن
تهیه کننده: عباس سالاری
صدابردار: منصور حسینی
خرداد 1394

قسمت دوم
30:47
2
7.51 MB
105
بالهای بارانی - قسمت دوم
بالهای بارانی - قسمت دوم
نویسنده: سکینه عرب نژاد
کارگردان: علی کهن
بازیگران: زهرا استاد نارویی، سید بهزاد تاج الدینی، راحله یوشعی و علی کهن
صدابردار: رضا قنبری
تهیه کننده: عباس سالاری

قسمت سوم
16:27
1
7.07 MB
114
دور دست ها - قسمت دوم
دور دست ها - قسمت دوم
نویسنده: سکینه عرب نژاد
کارگردان: علی کهن
بازیگران: زهرا استاد نارویی، راحله یوشعی، رضا شیخ زاده، روح الله آریس، نیلوفر فردین فر و علی کهن
تهیه کننده: عباس سالاری
صدابردار: منصور حسینی
خرداد 1394
14:34
1
6.67 MB
103
بالهای بارانی - قسمت سوم
بالهای بارانی - قسمت سوم
نویسنده: سکینه عرب نژاد
کارگردان: علی کهن
بازیگران: زهرا استاد نارویی، سید بهزاد تاج الدینی، راحله یوشعی و علی کهن
صدابردار: رضا قنبری
تهیه کننده: عباس سالاری
21:47
1
9.98 MB
107
بالهای بارانی - قسمت اول
بالهای بارانی - قسمت اول
نویسنده: سکینه عرب نژاد
کارگردان: علی کهن
بازیگران: زهرا استاد نارویی، سید بهزاد تاج الدینی، راحله یوشعی و علی کهن
صدابردار: رضا قنبری
تهیه کننده: عباس سالاری

قسمت دوم
18:51
2
7.94 MB
110
بایگانی...
تازه های تولید

خطبه خوان رستاخیز

دانلود سرود و تواشیح
همای رحمت
همای رحمت

به همت حوزه هنری استان کرمان تواشيح و همسرايي چندصدايي به مناسبت شب هاي قدر به نام هماي رحمت كه اثري با شعر فارسي و عربي است توسط مسعود نكوئي آهنگساز و رهبر گروه توليد گرديد. اين اثر كه در 3 بخش و براي تنور1و2و صداي باس و بصورت پوليفونيك آكاپلا تصنيف شده است يادآور رشادت ها و همچنين ايثار و گذشت حضرت علي(ع) مي باشد كه بصورت هموفونيك و پوليفونيك تصنيف و ضبط گرديده است

4
75
8.52 MB
1403
ایا
ایا
1:30
7
3.31 MB
712
الله
الله

تواشیح با عنوان(( الله)) بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با هدف ترویج مضامین انسانی واسلامی،یک اثر تواشیح مزین به نام مقدس الله بصورت تواشیح درحوزه هنری کرمان تولید شد.آهنگساز و تنظیم کننده این اثر مسعود نکویی،از آهنگسازان برجسته کرمان می باشد و توسط گروه عرشیان و همسرایی آقایان مجید،مهدی و مصطفی طالبی زاده،محمد رضا ومجتبی افروزه، اجرا و ضبط گردیده است.

2:30
24
5.6 MB
1130
یا سائلی
یا سائلی

تولید حوزه هنری کرمان

2:30
14
5.85 MB
767
وکم لله من ...
وکم لله من ...

این تواشیح با عنوان«وکم لله من لطف خفی» بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با هدف ترویج مضامین انسانی و اسلامی، درحوزه هنری کرمان تولید شد.آهنگساز و تنظیم کننده این اثر مسعود نکویی،از آهنگسازان برجسته کرمان می باشد و توسط گروه عرشیان و همسرایی آقایان مجید،مهدی و مصطفی طالبی زاده،محمد رضا و مجتبی افروزه، اجرا و ضبط گردیده است.

2:30
25
5.83 MB
1306
الله
الله
0:40
3
1.53 MB
627
رهائی
رهائی

تولید حوزه هنری کرمان-1391

6:15
32
7.18 MB
1215
امام رضا(ع)
امام رضا(ع)
4:15
32
4 MB
908
صبح پیوند
صبح پیوند

تولید حوزه هنری کرمان-1391

5:15
50
5.98 MB
1140
خطبه خوان...12
خطبه خوان...12

خطبه خوان رستاخیز-موسیقی: پیروز ارجمند-خواننده :محمدرضا ابراهیمی اعلم-شاعر: محمد حسین کاظم زاده-تولید حوزه هنری کرمان-دی ماه 1391

مراکز پخش:

تهران: 88595546-021
کرمان: 2262670-0341


بیشتر استماع فرمائید.

4:45
139
4.07 MB
3738
شهید
شهید

تولید حوزه هنری کرمان-فروردین 1391-شعر از احمد اسدالهی-آهنگساز علی حاج اکبری-خواننده غلام رضا چمک

6:15
173
7.18 MB
4215
خطبه خوان...14
خطبه خوان...14

خطبه خوان رستاخیز-آهنگ ساز: پیروز ارجمند-خواننده: علی رضا وکیلی منش-شاعر محمد حسین کاظم زاده-کاری از واحد موسیقی حوزه هنری کرمان

مراکز پخش:

تهران: 88595546-021
کرمان: 2262670-0341

نماهنگ پشت صحنه تولید خطبه خوان رستاخیز

4
58
3.5 MB
1923
راوی عشق
راوی عشق

آهنگساز محمد شریفی-خواننده علی فتحی-تولید حوزه هنری کرمان-شهریور 1391

9
24
8.28 MB
876
خطبه خوان رستاخیز-16
خطبه خوان رستاخیز-16

خطبه خوان رستاخیز-خواننده رضا حیدری-تولید حوزه هنری کرمان-دی ماه 1391


مراکز پخش:

تهران: 88595546-021
کرمان: 2262670-0341

بیشتر.....

8
19
8.6 MB
1033
رهروان راه مولا
رهروان راه مولا
تولید واحد موسیقی حوزه هنری کرمان
4:15
22
4.03 MB
1159
حبیبی یا حسین(ع)
حبیبی یا حسین(ع)
همسرایان: حمیدرضا ضیاءعلی، محمد خسرویان، محمدحسین طالبیزاده
صدا: استودیو صدابرداری حوزه هنری کرمان
تولید: واحد موسیقی حوزه هنری کرمان-دی ماه
1392
4:12
115
4.89 MB
842
بایگانی...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنري استان كرمان تعلق دارد ، استفاده از مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است | نقشه سايت